โฮมเพจทำเนียบผู้บังคับบัญชาประวัติหน่วยของเราภารกิจกิจกรรมเวบเบอร์ดรูปภาพดาวน์โหลด

ภารกิจ

   ๑. เคลื่อนที่เข้าประชิดและทำลายกำลังข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิง , กลยุทธ์และอำนาจการทำลายและข่มขวัญ

   ๒. ปฏิบัติการรบร่วมกับทหารเหล่าอื่น

การแบ่งมอบ -  หนึ่งกองพัน ต่อ หนึ่งกองพลทหารราบ 

ขีดความสามารถ

   ๑. ปฏิบัติการรบที่ต้องใช้อำนาจการยิง , ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ , มีเกราะป้องกันตัวและอำนาจทำลายข่มขวัญสูง

   ๒. เข้าตีหรือตีโต้ตอบภายใต้อำนาจการยิงของข้าศึก

   ๓. ทำลายยานเกราะของข้าศึกด้วยการยิง

   ๔. สนับสนุนเหล่าทหารราบยานยนต์ , ทหารราบและ/หรือทหารม้าด้วยการยิง , กลยุทธ และอำนาจทำลายข่มขวัญ

   ๕. ขยายผลแห่งความมีชัยหลังการเจาะแนวของข้าศึก โดยใช้ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้อย่างสูง

   ๖. ทำการยิงด้วยอาวุธในอัตราของหน่วย

   ๗. จัดการในด้านธุรการ  ,  การส่งกำลัง   , การติดต่อสื่อสารและการซ่อมบำรุง ได้สมบูรณ์ในกองพันเอง

   ๘. เคลื่อนที่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

 

  การปฏิบัติงานสำคัญของหน่วย

๑. ปี ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ จัดกำลัง ๑ กองร้อย.ลว.  สนับสนุน กอ.รสต.(ส่วนหน้า) ที่ บ.กรงปินัง อ.เมือง จว.ยะลา

  ๒. ปี ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ จัดกำลัง ๑ กองร้อย.ลว.      สนับสนุน ฉก.๕๒   ในพื้นที่ กิ่ง อ.สุคิริน จว.นราธิวาส

  ตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิตส์ ปี ๒๕ ของ กอ.รมน.ภาค ๔

  ๓.  ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ จัดกำลัง ๑ มว.ลว.      สนับสนุน ฉก.๕๓  ในพื้นที่  อ.เบตง 

จว.ยะลาตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิตส์ ปี ๒๖ ของ กอ.รมน.ภาค ๔

  ๔. ปี ๒๕๒๖ - ๒๕๓๑ จัดกำลัง ๑ หน่วยสันตินิมิต   สนับสนุน  พตท.๔๒ กอ.รมน.ภาค ๔ 

ตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิตส์ ปี ๒๗ ในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี

  ๕. ปี ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒ จัดกำลัง ๒ หน่วยสันตินิมิต   สนับสนุน  พตท.๔๒ กอ.รมน.ภาค ๔ 

ตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิตส์ปี ๒๗ ในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี

  ๖. ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗  จัดกำลัง ๒ หน่วยสันตินิมิต  สนธิกำลังกับข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยทักษิณพัฒนา

สนับสนุนโครงการเพื่อความหวังใหม่ กอ.รมน.ภาค ๔   ในพื้นที่ จว.ยะลา,จว.นราธิวาส 

  ๗. ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑  จัดกำลัง ๑ หน่วยทักษิณพัฒนา (นทพ.)  สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.)กอ.รมน.ภาค ๔

ในพื้นที่  จว.นราธิวาส

  ๘. ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓  จัดกำลัง ๑ หน่วยทักษิณพัฒนา (นทพ.)  สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.) กอ.รมน.ภาค ๔

ในพื้นที่  จว.สงขลา

  ๙. ปี ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔  จัดกำลัง ๑ หน่วยทักษิณพัฒนา (นทพ.)  สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.) กอ.รมน.ภาค ๔

ในพื้นที่  จว.ปัตตานี

  ๑๐. ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕  จัดกำลัง ๑ ชพส.  สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.)  กอ.รมน.ภาค ๔ ในพื้นที่ 

จว.นราธิวาส

  ๑๑. ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖  จัดกำลัง ๑ หน่วยทักษิณพัฒนา (นทพ.)   สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.) กอ.รมน.ภาค

๔ ในพื้นที่ จว.ปัตตานี 

  ๑๒. ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖  จัดกำลัง ๑ หน่วยทักษิณพัฒนา (นทพ.)  สนับสนุนโครงการทักษิณพัฒนา (ทพน.) กอ.รมน.ภาค

๔ ในพื้นที่ จว.ปัตตานี 

  ๑๓. ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  จัดกำลังสมทบ ร้อย ม.(ลว.)๕๑   สนับสนุน ทภ.๔ สน./ฉก.ทักษิณ

  ๑๔. ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  จัดกำลังปฏิบัติงานใน  กอ.สสส.จชต.  จว.ยะลา 

  ๑๕. ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  จัดกำลังสมทบ ร้อย ม.(ลว.)๕๑   สนับสนุน ทภ.๔ สน./ ฉก.อโณทัย

  ๑๖. ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  จัดกำลัง ชป.กร. สนับสนุน กอ.สสส.จชต.

  ๑๗. ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  จัดกำลังปฏิบัติงานใน  กอ.สสส.จชต.  จว.ยะลา 

  ๑๘. ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  จัดกำลังปฏิบัติงานใน  กอ.สสส.จชต.  จว.ยะลา 

  ๑๙. ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  จัดกำลังสมทบ ร้อย ม.(ลว.)๕๑  สนับสนุน ทภ.๔ สน./ฉก.อโณทัย

  ๒๐. ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐  จัดกำลังหน่วยสันตินิมิต  สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๒

  ๒๑. ปี ๒๕๕๐ จัดชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติด (ชพส.) จำนวน  ๑  ชุด    สนับสนุน ทภ.๔ /กอ.รมน.ภาค ๔ 

  ๒๒. ปี ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน  จัดกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม สนับสนุน  ฉก.สงขลา จำนวน  ๒  ชป.  

  ๒๓. ปี  ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน จัดกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม สนับสนุน ฉก.ยะลา ๑๑ จำนวน  ๑  ชป.