โฮมเพจทำเนียบผู้บังคับบัญชาประวัติหน่วยของเราภารกิจกิจกรรมเวบเบอร์ดรูปภาพดาวน์โหลด

กองพันทหารม้าที่ ๑๖ จัดตั้งตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๗/๒๒ เรื่อง  การจัดตั้งกองพันทหารม้าที่ ๑๖ ลง  ๒๙  ส.ค. ๒๒  ซึ่งเป็นหน่วยในอัตราของ  พล.ร.๕  โดยการแปรสภาพหน่วยจาก  ร้อย.ม. (ยานเกราะ) ร.๕ พัน ๒  ในช่วงแรก  (พ.ศ.๒๕๒๓  -  พ.ศ. ๒๕๒๕) มีที่ตั้งหน่วยปกติชั่ว คราวอยู่ที่ ค่ายอิงคยุทธบริหารต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี    โดยจัดหน่วยเป็น พัน.ม.(ลว.)  ตาม อจย.๑๗-๕๕ ก  (ลง ๑๙ พ.ค.๑๘) นามหน่วยโดยย่อใช้ "ม.พัน.๑๖" เครื่องหมายสังกัดใช้  "ม/๑๖ "  โดยได้รับมอบ  รถเกราะคอมมานโด วี-๑๐๐ เป็นยุทโธปกรณ์หลัก ในการสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก พล.ร.๕ ต่อมาใน ปี พ.ศ.๒๕๒๖ได้ เคลื่อน ย้ายหน่วย เข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช  และในปี พ.ศ.๒๕๓๗  ได้ปรับการจัดหน่วยจาก  พัน.ม.(ลว.)  เป็น พัน.ม. (รถถัง) ตาม อจย. ๑๗-๑๕ (ลง ๒๕ ม.ค.๑๙)   บรรจุกำลังพลตามอัตราลด (พร้อมรบ ระดับ ๒)  ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๓๗  เรื่อง ปรับการจัดหน่วย กองพันทหารม้าที่ ๑๖    ลง ๒๒  มิ.ย.๓๗   ในระหว่างปี  ๒๕๓๗  -  ๒๕๔๓ ได้รับมอบ รถถัง  ๓๐ (T ๖๙ - ๒) เป็นยุทโธปกรณ์หลักในการปฏิบัติภารกิจ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ถ. เอ็ม ๔๑ เอ ๓  จำนวน ๓๕ คัน เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบันวันสถาปนาหน่วย  วันที่  ๒๙  ส.ค. ของทุกปี ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง    กรุงเทพมหานคร  โดย  พ.ท.ดิเรก  ทับถม (ยศในขณะนั้น)   ผบ.ม.พัน.๑๖  เป็นผู้รับพระราชทาน เมื่อ ๑๑ ก.ค.๒๖

วันสถาปนาหน่วย
วันที่  ๒๙  ส.ค. ของทุกปี ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร เมื่อ  ๑๑ ก.ค.๒๖