โฮมเพจทำเนียบผู้บังคับบัญชาประวัติหน่วยของเราภารกิจกิจกรรมเวบเบอร์ดรูปภาพดาวน์โหลด
พ.ท.รพีพงศ์ คำวิลัย
ผบ.ม.พัน.16
ร.ท.พลวัฒน์ ชูจิตร์
ร.ท.สมเกียรติ์ หมุกรอด
ผบ.ร้อย.ถ.2ม.พัน.16
ผบ.ร้อย.บก.พัน.16 , รรก.ฝอ.1
ร.อ.สำนวน เปานิล
ร.ท.ธณัฎฐ์ เพ็ชรสังข์
นยน.ม.พัน.16
รอง ผบ.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 รรก.น.กร.ม.พัน.16
ร.ท.ธงชัย มีเอียด
ร.ท.ยุทธศักดิ์ ใยทอง
ฝอ.2 ม.พัน.16 รรก.ผบ.ร้อย.ถ.2 ม.พัน.16
นม./กส. ร้อย.ถ. ม.พัน.16 รรก. ฝอ.4 ฯ
ร.ท.สมพร มานะจิตร์
ร.ท.ยอดชาย รักษ์ทอง
ผช.ฝอ.3 ม.พัน.16 รรก.ฝอ.3 , ผบ.ร้อย.ถ.1 ม.พัน.16
ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 ,ผู้ฝึกทหารใหม่
ร.ต.เกียรติศักดิ์ บำรุงชู
ร.ท.ธนากร ศิริมงคล
ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 ราชการสนาม
นยน.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 ราชการสนาม
ร.ท.สุรชร พูลพิพัฒน์
ร.ท.ณัฐวุธ ธรรมรักษ์
นสส.ม.พัน.16 ชรก.กกล.เทพสตรี
น.นม./กส.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 ราชการสนาม
ร.ต.อนันต์ หนูในน้ำ
ร.ต.สวงค์ จงไกรจักร์
นยน.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 รรก.ผชฦฝอ.3 ม.พัน.16
รอง ผบ.ร้อย.บก.ม.พัน.16 ราชการสนาม
ร.ต.บัณฑิต ศรีไทย
ร.ต.ชัยถนอมศักดิ์ ชโลธรี
ผบ.มว.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 ราชการสนาม
นม./กส.ร้อย.ถ.ม.พัน.16 รรก.ผช.ฝอ.4 ม.พัน.16